Lägesrapport varginventering

Inventeringssäsongen för varg avslutades den 31 mars, men ännu pågår analyser av DNA-prover som insamlats under säsongen. När de sista proverna har analyserats inom några veckor kommer vi att publicera preliminära resultat, och slutliga resultat samt populationsuppskattning kommer från Naturvårdsverket i juni. Det går dock att följa vad som hittills har dokumenterats på www.rovbase.se samt i viltskadecenters lägesrapportering. Revirens utbredning enligt DNA-resultat hittills är ett värdefullt underlag för älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner, och vi förmedlar gärna kartor över specifika områden på förfrågan i väntan på att revirkartan blir klar.

Antalet vargrevir i länet är på ungefär samma nivå som de senaste två åren, men antalet föryngringar (valpkullar födda våren 2017) är lägre. Inventeringsresultatet kommer att visa på färre vargindivider på grund av att populationsuppskattningen baseras på antalet föryngringar. Beräkningsmodellen för populationsuppskattning är under utvärdering, men kommer inte att förändras under 2018. Allmänhet och jägare har hjälpt till att samla in extra mycket DNA-prover, som ska ligga till underlag för en ny populationsuppskattning. Över 3500 prover har analyserats sedan 1 oktober och vecka 14 hade 310 olika individer identifierats. Alla individer kommer dock inte att kunna hittas och identifieras, utan antal identifierade individer är endast ett underlag till framtida populationsuppskattningar. Mer information om detta, lägesrapporter och länkar finner du på https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/.

/Maria Falkevik

Andra vargen fälld på licensjakten

Den andra vargen har fällts på licensjakten i Värmlands län. Länsstyrelsens besiktningsmän är på väg till platsen för att besiktiga vargen.

För att rapportera fälld eller påskjuten varg: 010-224 76 05

För att ta reda på återstående tilldelning: 010-224 71 60

Varg skjuten på licensjakt

En varg har fällts på licensjakt i Värmlands län. Vargen sköts inom jaktområdet Vimyren. Det återstår nu 5 vargar på licensjakten i Värmlands län 2018.

För att rapportera fälld eller påskjuten varg: 010-224 7605

Återstående tilldelning: 010-224 7160

Mediatelefon: 010-224 7601

Hälsningar Länsstyrelsen Värmland

Björnfamiljen i Värmland

Under hösten har vi på Länsstyrelsen fått en liten inblick i livet till Värmlands första bekräftade björnföryngring. En hona med tre ungar fångades på en åtelkamera och vi fortsatte få film på familjen under hösten.
I filmen får ni bland annat se hur honan håller koll på ungarna samt vilken bordsskick de har.
Länsstyrelsen har i princip inte fått in några synobservationer på honan med tre ungar under hösten. En hona med ungar kan självklart vara farlig för människor men ris…ken för att stöta på en hona med ungar är ändå mycket liten. I filmen ser man även hur hon håller sig nära och vilken koll hon har på både ungarna och omgivningen. Med största sannolikhet så har de gått och lagt sig i ide nu.
Filmen finns på Youtube:

Användning av viltkameror

När det gäller kameror är det idag inte tillåtet att sätta upp viltkameror utan tillstånd från Länsstyrelsen. Björnarna filmades med Länsstyrelsens kamera som vi har tillstånd för att sätta upp.
En ny kamerabevakningslag är under beredning, men än så länge har inte privatpersoner tillstånd att sätta upp kameror i skogen i syfte att övervaka viltbestånden.
Information kan du hitta via denna länk: http://www.lansstyrelsen.se/…/kameraover…/Pages/default.aspx

Utfodring/åtling av vilda djur

Björnarna äter havre i filmen. När det gäller utfodring och åtling av vilda djur finns det en mängd olika bestämmelser. Vid björnjakt kan det vara tillåtet att använda åtel, dock ska detta i så fall skrivas in i beslutet. Värmlands län tillät åteljakt i år och även om denna åtel inte var i jaktligt syfte så har vi varit noga med att följa de riktlinjer som finns för vad man får åtla med. När jakttiden på björn är slut ska även åteln plockas bort.
Som åtelmaterial får man använda vilt, slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun. En kropp av vilt eller 25 kg från vilt får användas som åtel. Vidare får man lägga ut oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för
utfodring av djur. Viktigt att komma ihåg är att rester från tamdjur inte får användas. Till tamdjur räknas även ren.
Kött från rovdjur eller otestat kött från vildsvin får inte heller användas som åtelmaterial på grund av risk för spridning av parasiter. I och med nya bestämmelser i Jordbruksverkets föreskrifter inte heller fisk användas för åtling av björn.

Björnjakten 2017 i Värmland är avlyst

Ytterligare en björn fälldes idag. Björnen fälldes i Nedre Värnäs, Torsby kommun. Björnjakten 2017 i Värmland är nu avlyst. Du kan följa björnjakten på SVA:s hemsida: http://sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur?lid=25300

/Länsstyrelsen i Värmland

Resultat av lodjursinventering 2016-17

Inventeringsresultatet för lodjur i Värmland och hela landet är fastställt. Naturvårdsverket har även delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, eftersom områdets miniminivå är uppfylld. Vill du läsa mer om detta, samt se några av de filmer på lodjur som har spelats in under vintern med hjälp av övervakningskamera – klicka här: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/nyheter/2017/sidor/lodjur-inventeringsresultat.aspx/

Maria Falkevik

Björnjakt och björnspillningsinventering

Idag har Länsstyrelsen fattat beslut om licensjakt på björn 2017. Det kommer även att ske spillningsinventering av björn under 2017, där alla är mycket välkomna att delta. Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/nyheter/2017/sidor/bjornjakt-2017-varmland.aspx/

/Maria Falkevik

Karta över vargrevir och animering över sändarvargars vandringar

Kartan över länets vargrevir ligger nu på Länsstyrelsens hemsida:

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/rovdjur/karta-vargrevir-2016-17.pdf

Kartan visar revir där Länsstyrelsen har kunnat fastställa familjegrupper (tre vargar i sällskap där minst en varg revirmarkerar regelbundet) och revirmarkerande par (två vargar av olika kön i sällskap som båda revirmarkerar regelbundet). Resultatet från inventering av varg 2016/17 visar att Värmlands län berördes av 25 vargrevir under inventeringssäsongen. Med 18,8 länsegna revir, vilket är en minskning från förra inventeringssäsongen då det var 20,8. Resterande revir delas mellan Norge samt angränsande län. Skillnaden från föregående år är marginell, men antalet familjegrupper har ökat något (från 10,8 till 12,3) och där antalet revirmarkerande par minskat något (från 9,5 till 6,5).

Figurerna över vargreviren bygger dels på DNA och dels på fältpersonalens bedömningar och rapporter från allmänheten. Syftet med inventeringen är att övervaka vargstammens storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. Kartan visar vargrevirens ungefärliga utbredning, vars främsta funktion är att fungera som underlag i älgförvaltningen vid beräkningar av hur många älgar som tas av varg. Samtidigt som den ger ett underlag för beslut om licensjakt och skyddsjakt på varg. Denna summering av reviren är en ögonblicksbild av kunskapsläget från hela inventeringssäsongen 2016/17 och visar inte nuläget, det vill säga att förändringar kan ske hela tiden.

Under vinterns försågs ett antal vargar med sändare i några revir i Norge. Då flertalet av dessa var årsvalpar (födda 2016) kan det vara intressant att se hur de har vandrat ut från sina födelserevir, som ett exempel på vargars rörelsemönster. Tre av vargarna från Slettåsreviret har passerat genom Värmland. En har inte skickat några positioner sedan slutet av april, vilket kan bero på att batteriet i sändaren har tagit slut. En annan varg blev efterhand stationär i ett område nära Charlottenberg. Här var den inblandad i flera angrepp på får och nöt, och då Länsstyrelsen sökte upp platser varifrån många positioner skickats från sändaren fanns det slaktrester på platserna. Detta kan ha gjort att vargen uppehöll sig stationärt i området, men det visade sig också då den fälldes på skyddsjakt efter beslut av Länsstyrelsen att den hade sällskap av en annan varg. Det ska förtydligas att sändarna har varit programmerade att ta positioner var fjärde timme, men att det ibland har varit flera dagars uppehåll mellan de tillfällen positionerna sedan har skickats över GSM-nätet. Det har alltså inte varit möjligt att lokalisera vargen i realtid med hjälp av positionerna från sändaren.

För att se animeringen av sändarvargarnas vandringar klicka här.

För att läsa Miljödirektoratets nyhet, bland annat om sändarvargarna, klicka här.

Lägesrapport från rovdjursinventeringen

Inventeringssäsongen för lodjur är avslutad vad gäller fältarbete, men för varg, järv och kungsörn pågår inventeringen fortfarande för fullt. Läs om hur långt vi har kommit hittills och vad du kan göra för att bidra till ett bättre inventeringsresultat i den bifogade lägesrapporten.

/Maria Falkevik

Lgesrapport rovdjursinventeringen 2017.pdf

Märkning av järv

Den 16 februari 2017 märktes en järv här i Värmland. Järven var en hane, och den vägde 13, 2 kg. Fångst och märkning sker i samarbete med det svenska järvprojektet och förhoppningsvis kan dessa märkta järvar ge massa ny kunskap om hur järvarna lever här nere i skogslandet.

Järven har nu fått sändare på sig och tanken är att sändaren ska skicka positioner så vi kan få reda på vad den gör och vart den går. Det verkar vara en ung järv som var stark och fin i kroppen och positionerna kommer att visa om den nu har etablerat sig här eller om den endast är på resande fot.

Vi kommer att komma med mera information framöver.