Licensjakt på björn i Värmlands län 2014

Den 10 juli tog Naturvårdsverket beslut om licensjakt efter björn i Värmland. 2 björnar får skjutas inom länet. Nytt för i år är att åteljakt tillåts dock får upptag av spår inte ske från åtel. Nedan följer en sammanfattning av beslutet men det är mycket viktigt att alla som planerar jaga björn läser hela beslutet.

Antal björnar

Högst 2 björnar får fällas i Värmland. Alla björnar, förutom björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, får fällas.

Jaktområde

Jakt på björn är tillåten i hela Värmlands län.

Jakttid

Jakt får bedrivas från den 21 augusti 2014 till den 15 oktober 2014 eller till dess länsstyrelsen avlyser jakten. Jakten får ske från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Vapen

Jakt efter björn får endast bedrivas med kulvapen och ammunition som uppfyller kraven för klass 1.

Avlysning

Avlysning sker då det totala antalet björnar har fällts eller påskjutits inom länet eller jakttiden löpt ut.

Vem får jaga

Person med jakträtt i område som omfattas av beslutet, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter björn.

Jaktledare

Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Jagar du ensam är det du själv som är jaktledare.

Hundanvändning

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. Vid eftersök bör hund särskild tränad för att spåra björn användas.

Anmälan av fälld eller påskjuten björn

Anmälan ska utan dröjsmål anmälas till länsstyrelsen. Vid påskjuten björn ansvarar den som skjutit på björnen samt jaktledare för att göra en platsundersökning för att bedöma om björnen är skadad eller inte. Dessa ansvarar även för att eftersök utförs om man inte kan bedöma att den påskjutna björnen är oskadd.
Telefonnumret man ringer för att anmäla fälld björn samt hur många björnar som finns kvar att fälla kommer att finnas på länsstyrelsens hemsida inom kort.

Fälld björn

Björn som fälls ska besiktigas av länsstyrelsen. Skinnet märks med en mikrochip, och detta görs av länsstyrelsens besiktningsman. Kraniet ska märkas snarast men senast inom sex månader. Instruktioner för märkning fås vid besiktningen.

Åteljakt

Jakt får bedrivas med hjälp av åtel. Åtling får påbörjas tidigast 15 juli. Åtel får bara anläggas efter markägarens tillstånd och åtelansvarig ska innan åtling påbörjas anmäla plats för åteln till länsstyrelsen. Åtling får påbörjas först efter medgivande från länsstyrelsen.
Villkor för åteljakt, tillåtet läge samt tillåtet åtelmaterial finns i bifogat beslut.
För rapporter om tidigare försök med åteljakt i Sverige samt erfarenheter från åteljakt: Åteljakt på björn

Hur gör man om man vill jaga björn på åtel?
Villkoren för åteljakten 2014 återfinns i Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2014.

Om man vill jaga vid någon annans åtel?

 • Man behöver åtelansvariges medgivande.
 • Man bör ha läst och förstått villkoren för åteljakt på björn.
 • Man ska dokumentera vad man gör vid åteln och lämna dokumentationen till åtelansvarig person.

Om man vill anlägga en egen åtel?
Åtelansvarig

 • Man blir åtelansvarig person för sin åtel. Detta innebär bland annat att man har ansvaret för att åteln följer villkoren angående placering och vilket material som får användas.
 • Man behöver markägarens tillstånd.

Placering

 • Man ska välja ett lämpligt ställe för sin åtel.
 • Avstånd till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning, till åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 2000 m. Åtelansvarig ska kontakta eventuella andra personer som under perioden tillfälligt bor inom 2000 m från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.
 • Avstånd till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 m.
 • Avstånd till vandringsled ska vara minst 500 m.
 • Åteln ska ej vara synlig från väg eller vandringsled.
 • Åteln ska anmälas till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras skriftligt via vanligt brev (Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad) eller e-post (kari.langoen).
 • Anmälan måste ha kommit in till Länsstyrelsen innan man vill börja lägga ut åtelmaterial.
 • Anmälan ska innehålla namn, adress och telefonnummer till åtelansvarig (helst både fast och mobil), vilken kommun det gäller, exakta koordinater för åtelns placering eller en topografisk karta där åtelns exakta placering har ritats in, samt datum för när åtling ska påbörjas.

Åtelmaterial

 • Som åtelmaterial får användas vilt och viltfångat fisk från samma eller angränsande kommun (även slaktrester från jakt på älg eller annat vilt), oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas . Kött från rovdjur eller otestat kött från vildsvin får ej användas som åtelmaterial.
 • Vid åtling med större vilt får en (1) djurkropp läggas ut. Mängden åtelmaterial av annat slag (inklusive mindre vilt, viltslaktrester etc.) får uppgå till högst 25 kg.
 • Åtelmaterial får läggas ut från och med 15 juli 2014 till den dagen då sista tilldelade björnen fälls eller, i det fall inte alla tilldelade björnar fälls, till och med 15 oktober 2014. Senast den 25 oktober 2014 eller 10 dagar efter att sista björnen har fällts ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

Dokumentation

 • Var och en som bedriver åteljakt på björn ska dokumentera och rapportera sin verksamhet.
 • Om flera personer bedriver jakt vid samma åtel ska åtelansvarig sammanställa samtliga personers dokumentation.
 • Dokumentationen ska lämnas av åtelansvarig till Länsstyrelsen senast den 15 november 2014.

/Kari Langöen

01 Beslut om licensjakt efter bjrn i Vrmlands ln 2014.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s