Lägesrapport licensjakt varg 17/1

Nyligen fälldes den sjätte vargen på tilldelningen i Värmlands län. Nu återstår 18 vargar på tilldelningen. Vargen fälldes i jaktområde 2 som innefattar reviren Gårdsjö och Forshaga.

Vi får en hel del reaktioner på licensjakten från personer som antingen tycker att tilldelningen är för liten eller som är oroliga för att jakten kan leda till utrotning av vargarna. I licensjaktsbeslutet finns en detaljerad redogörelse för dels hur vi har bedömt de juridiska ramarna för att fatta ett sådant här beslut, både utifrån svensk lagstiftning och utifrån EU:s Art- och habitatdirektiv som vi naturligtvis måste följa. Där finns även en redogörelse för hur vi har beräknat det möjliga jaktuttaget. Denna beräkning grundar sig på Länsstyrelsens egna inventeringar som är kvalitetssäkrade av Viltskadecenter och fastställda av Naturvårdsverket. Vårt beslut är prövat av Naturvårdsverket och bygger på ett gediget vetenskapligt underlag och vår bedömning är att uttaget på 24 vargar i 4 revir inte påverkar vargstammen som helhet negativt, men att det kan leda till att uppnå den regionala rovdjursförvaltingens mål om en minskad koncentration av vargrevir i länet och därmed minskade konflikter mellan varg och människa.

Alla människor har rätt till sin åsikt, men det kan vara bra att läsa beslutet i sin helhet innan man kontaktar oss för att ställa frågor, eller som oftare är fallet, tala om vad man tycker. Man är naturligtvis välkommen att höra av sig i båda dessa syften, men båda parter har mer ut av konversationen ifall man har samma bild av vad som faktiskt är beslutat. Det bästa sättet att kunna påverka rovdjursförvaltningen är att skaffa sig kunskap om hur den går till idag.

Licensjaktsbeslutet hittar du här: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Beslut_licensjakt_20141128.pdf . Nedan följer ett utdrag ur beslutet som visar hur vi har beräknat tilldelningen.

Mvh,

Maria Falkevik

Ur beslutet (s. 17)

Licensjaktens omfattning i förhållande till populationens storlek

Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet har gjort en gemensam analys av förutsättningarna för ett selektivt jaktuttag. Analysen baseras på underlag från Skandulv, fastställt inventeringsresultat från den senaste inventeringssäsongen (2013-2014), regionala miniminivåer och förvaltningsmål, samt målsättningarna i rovdjurspolitiken.

Skandulv fick i uppdrag av Naturvårdsverket 2014-11-11 att beräkna lämpligt uttag för att erhålla en nolltillväxt i den svenska delen av populationen med befintliga beräkningsmodeller.

De tre modeller som användes visade mycket snarlika resultat. Två av modellerna (Sand och Chapron) visade att lämpligt uttag för att erhålla nolltillväxt är ca 66 individer. Den tredje modellen (Liberg) visade att motsvarande uttag bör vara 57-73 individer.

Länsstyrelsen har tagit utgångspunkt i dessa beräkningar för att kunna avgöra hur tilltänkt jaktuttag påverkar hela populationen och dess gynnsamma bevarandestatus. Motsvarande beräkningar på länsnivå ger inte tillräckligt tillförlitliga resultat eftersom länen utgör för små geografiska enheter. I modellerna har Skandulv utgått från en populationsstorlekt på 345 individer, vilket innebär att populationen uppskattas utifrån alla helsvenska föryngringar samt hälften av de föryngringar som finns på gränsen till Norge.

Länsstyrelserna har efter samråd med Miljödirektoratet i Norge beslutat att utgå ifrån en populationsstorlek på 370 individer, vilket innebär att hela de gränsöverskridande reviren räknas in tillsammans med den svenska delen av populationen. Nedan redovisas resultatet från en av Skandulvs modeller, samt motsvarande resultat om ingångsvärdet för populationsstorleken är 370 individer istället för 345.

Sand Justerad
Populationsstorlek (individer) 345 370
Realiserad medeltillväxt (%) 2010-2014 12 % 12 %
Beräknad tillväxt antal individer i populationen

(inkl dödlighet pga skyddsjakt)

41 44
Genomsnittligt dödlighet 23 och 28 §§ JF 2010-2014 27 27
Totalt utrymme för licensjakt och skyddsjakt 68 71
Fällda vargar från 1 okt 2014 5 5
Möjligt beslutsutrymme för skyddsjakt 22 22
Möjligt jaktuttag för licensjakt 41 44

Länsstyrelserna utgår i detta beslut ifrån att det finns utrymme för ett sammanlagt uttag på 71 vargar nationellt utan att påverka vargstammen negativt. Uttaget skulle då enbart utgöras av den årliga tillväxten och därmed resultera i att antalet vargar året efter genomförd licensjakt och skyddsjakt skulle vara oförändrat, det vill säga 370 individer i Sverige samt i de gränsöverskridande reviren. Detta skulle innebära en fortsatt marginal mot referensvärdet för gynnsam bevarandestatus på 100 individer.

Länsstyrelsen bedömer att ett totalt uttag som sker selektivt och som uppgår till mindre än den årliga tillväxten i vargstammen uppfyller kriterierna i artikel 16.1.e i art- och habitatdirektivet om att uttaget ska vara i ”begränsad omfattning” och ”begränsad mängd”. Enligt den nationella förvaltningsplanen för varg är utrymmet för uttag genom licensjakt beroende av artens status och populationsnivå. Det är således ingen absolut siffra utan utrymmet kan delvis variera beroende på vilken art som berörs.

Vad gäller vargstammens status och populationsnivå är Länsstyrelsens bedömning att ”begränsad omfattning” bör sättas i relation till att vargstammen befinner sig i ett skede av stadigtillväxt och att det rör sig om en art med stor tillväxtpotential. Motsvarande bedömning av ”begränsad mängd” bör sättas i relation till att en ökad populationsstorlek gör att mängden individer i uttaget ökar även om uttaget i andel av populationen är densamma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s