Varg skjuten på licensjakt

En varg har skjutits på licensjakt på varg i Värmland och Örebro län. Vargen sköts inom reviret/jaktområdet Loka. Det återstår nu 11 vargar på licensjakten i Värmlands och Örebro län.

Du kan följa vargjakten på SVA:s hemsida: www.sva.se

För att rapportera fälld eller påskjuten varg: 010-224 7605

Återstående tilldelning: 010-224 7160

Mediatelefon: 010-224 7601

En varg har även skjutits med stöd av jaktförordningen § 40 b, som innebär att djuret avlivas av djurskyddsskäl. Länsstyrelsens besiktningsman har varit på plats tillsammans med en polispatrull för att dokumentera händelsen. Vargen var hårt angripen av skabb och varken Länsstyrelsen eller Polisen har någon anledning att ifrågasätta beslutet om att avliva vargen. Även denna kommer att transporteras till SVA för obduktion. Detta är rutin när stora rovdjur avlivas, skjuts vid licens eller skyddsjakt eller påträffas döda i naturen.

Denna varg kommer inte att avräknas från licenstilldelningen i jaktområdet Brattfors, i enlighet med Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg 2017.

/ Kari Langöen, vilthandläggare

Licensjakt efter lodjur 2017

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter 2 lodjur i Värmland 2017

Det är första gången sedan 2013 som det finns förutsättningar för licensjakt på lodjur i Värmlands län då lodjursstammen nu ligger inom ramarna för länets förvaltningsmål på 10-20 föryngringar. Vintern 2015-16 fanns det 11 lodjursföryngringar i länet. Under inventeringssäsongen 2015/2016 fanns 273,5 familjegrupper av lodjur i hela Skandinavien (en delas med Finland). Detta är en ökning med 41 familjegrupper jämfört med 2014/2015. Av familjegrupperna återfanns 52 i Norge och 221,5 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper beräknas den svenska delen av populationen omfatta cirka 1314 djur. I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet*, där Värmland ingår, inventerades 85 familjegrupper, vilket motsvarar cirka 467 lodjur.

Att tillåta en selektiv och strikt kontrollerad licensjakt efter lodjur när förvaltningsmålet är uppnått bedömer Länsstyrelsen ligger i linje med länets beslutade förvaltningsplan. Ett uttag på två lodjur i länet kommer inte att påverka lodjursstammen i någon större utsträckning. Tilldelningen innebär en stor säkerhetsmarginal gentemot miniminivån för såväl länet som referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Den övergripande målsättningen för förvaltningen av rovdjur generellt är att lodjur, varg, björn och järv ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och att hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. I praktiken innebär det att alla förvaltningsåtgärder som vidtas, inklusive licensjakt, syftar till denna samexistens mellan människa och rovdjur. I ett rovdjurstätt län som Värmland måste lodjursförvaltningen ses som en del i en helhet där förvaltningen av alla de stora rovdjuren ingår.

Villkor för jakten

Den som har jakträtt efter lodjur i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakten inom det jaktområde där hen har jakträtt. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare. Alla jaktledare ska även vara anslutna till ​jägarregistret hos Naturvårdsverket.

Även om jaktområdet omfattar hela Värmlands län kan det förekomma områden, exempelvis vissa naturreservat, där jakt efter lodjur inte är tillåtet. Jaktledaren ska hålla sig informerad om vilka föreskrifter som gäller för jakt i eventuella naturreservat som berörs av området där man jagar.

I Länsstyrelsens beslut specificeras jaktledarens ansvarsområden gällande lodjursjakten. Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns i beslutet men kommer även publiceras på Länsstyrelsens webbplats i god tid före jaktperiodens start.

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/nyheter/2016/pages/licensjakt-lodjur-2017.aspx/

Beslut om licensjakt på lodjur 218-8559-2016.pdf

Inventeringsresultatet för lodjur är nu fastställt

Lodjursstammen fortsätter att öka i hela landet

I Värmland fanns det vintern 2015-16 totalt 11 länsegna familjegrupper (honor med ungar). Fyra familjegrupper delades med andra län eller Norge, vilket innebär att de räknas som 0,5. Totalt berördes länet alltså av 13 familjegrupper. Miniminivån för lodjur i Värmland är för närvarande 9 familjegrupper och vi har ett förvaltningsintervall på 10 – 20 familjegrupper.

Totalt dokumenterades 273,5 familjegrupper (honor med ungar) i Sverige och Norge. Av dessa fanns 221,5 familjegrupper i Sverige (en familjegrupp delas med Finland). Antalet familjegrupper har ökat i nästan alla län. Beräkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns runt 1 300 lodjur i Sverige och totalt cirka 1 600 i Sverige och Norge under vintern 2015/16. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjuret i Sverige är minst 870 individer.

Mellan förvaltningsområdena var fördelningen 112 familjegrupper i norra, 85 i mellersta och 24,5 i södra. Procentuellt har den största ökningen skett i mellersta och södra Sverige.

Flera faktorer påverkar ökningen
Den fortsatta ökningen i Sverige är sannolikt en kombination av olika faktorer, såsom en verklig ökning av stammen, ny inventeringsmetodik, varierande snö- och spårförhållanden samt mindre jakt de senaste åren. En bra hjälp i de snöfattiga, södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto.

Andelen lodjurshonor som får ungar kan variera en del mellan åren, vilket i sig påverkar inventeringsresultatet. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet, men variationen i föda, klimat och ålderssammansättningen bland honorna kan vara möjliga förklaringar.

Naturvårdsverket ser nu över möjligheterna att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna.

/Maria Falkevik

Länk till Naturvårdsverkets webbnyhet:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Lodjursstammen-fortsatter-att-oka/

Länk till inventeringsrapporten:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2409127/2016_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hundar och rovdjur – hur reagerar hundar på rovdjursspår?

Vi kommer i höst besöka flera brukshundsklubbar där vi i samarbete med Studiefrämjandet, SBK Värmland Dal bjuder in till en dagsutbildning om hundar och rovdjur.

Målet med dagen äratt du som hundägare ska känna en större trygghet när du är ute med din hund i rovdjursområden. Du får också kunskap om vad du som hundägare ska titta efter, vad du ska göra om du tror att du sett spår efter rovdjur och vilken information som länsstyrelsen gärna vill ha in.

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur hundar kan reagera när de stöter på spår av vilt som de kanske inte träffar på så ofta och hur du kan träna din hund i detta sammanhang.

Instruktör är Jessica Åberg, SWDI som i många år har jobbat med hundar och hundträning. Bland annat jobbar hon med utbildningen och utvecklingen av de statliga tjänstehundekipagen inom rovdjursförvaltningen i Sverige. Sen ett par år tillbaka deltar även Norges motsvarande ekipage i detta utbildningsprogram. Jessica har bl.a. med sig olika rovdjursdofter för att även praktiskt se hur olika hundar kan reagera och diskutera runt detta.

Senast måndag 5 september till hans.jonsson@studieframjandet.se begränsat antal platser, först till kvarn.

För mer info samt program över dagen, se bifogade pdf.

Hundar och rovdjur_kristinehamn.pdf

Hundar och rovdjur_kil.pdf

Välkommen på dialogmöte om vilt i Värmland

Vilt i Värmland – ett dialogmöte om utmaningar, möjligheter och delaktighet

Välkommen till en aktiv heldag tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation, representanter från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, intressanta föredrag och gott om tillfällen för samtal, frågor och diskussioner. Dagen riktar sig till dig som är intresserad av viltförvaltning.

Tid och plats: Lördagen den 17 september, kl. 09:00- 16:00, Selma Lagerlöf Spa, Sunne.

Anmälan görs i kalendern på www.lansstyrelsen.se/varmland senast 8 september.

Begränsat antal platser. Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på fika. Lunch finns att köpa.

PROGRAM

09:00 Ankomst, kaffe och smörgås

09:30 Vilt i Värmland – välkommen!

09:40 Praktikaliteter
Moderator Anders Esselin

09:50 Strategi för svensk viltförvaltning
Hanna Dittrich Söderman, handläggare på

sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket

10:10 Frågor och diskussion

10:20 Viltförvaltningen i Värmland – roller och ansvar
Maria Falkevik, vilthandläggare och rovdjursansvarig på Länsstyrelsen

10:40 Frågor och diskussion

10:50 Länets viltförvaltningsdelegation
Delegationens ledamöter presenterar sig och det intresse de företräder.

11:20 Torget
Ett tillfälle att knyta kontakt och samtala med ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen. Bensträckare ingår.

11:50 Lunch Lunch finns att köpa på plats.

12:50 Hur fungerar förvaltningen av älg och vad är en lyckad älgförvaltning?
Johan Stedt, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet
Maria Falkevik, vilthandläggare på Länsstyrelsen

13:10 Frågor och diskussion

13:20 Arbetet med den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur
Representanter från viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp

13:40 Frågor och diskussion

13:50 Värmlands järvar
Per Larsson, naturbevakare på Länsstyrelsen

14:10 Frågor och diskussion

14:20 Fika

14:50 Vildsvinsförvaltning – vad kan vi lära oss av den?
Henrik Thurfjell, doktor i viltekologi och ryggradsdjursexpert vid Artdatabanken

15:10 Frågor och diskussion

15:20 Viltets värden
Generalsekreterare Per Jiborn, Svenska Ekoturismföreningen

15:40 Frågor och diskussion

15:50 Sammanfattning av dagen
Viltförvaltningsdelegationen, dagens föreläsare och moderator Anders Esselin.

16:00 Dagen avslutas

Reportage om Värmlands första järvföryngring

Vår naturbevakare Per Larsson medverkade i P4 Värmland och berättade där om den märkta järvhonans rörelser och järvstammens utveckling i Värmland. Här kan du lyssna på inslaget och läsa mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6479032

/Maria Falkevik

Värmland avvaktar med björnjakt

Länsstyrelsen Värmland kommer inte att fatta beslut om licensjakt på björn för 2016

Beslut om licensjakt på björn följer samma lagstiftning som licensjakt på varg. Med det oklara rättsläget som uppkommit kring licensjakt på varg bedömer Länsstyrelsen att det är bättre att avvakta med licensjakt på björn i Värmland tills det blir tydligare vilket underlag som krävs för den juridiska prövningen i alla instanser.

Vad gäller björn så har det tidigare genomförts en mycket begränsad licensjakt på två björnar inom länet varje år. Denna jakt påverkar inte populationen i stort då det tidigare bara har kvalitetssäkrats ensamma hanbjörnar i länet. Målsättningen för björnstammen i Värmland är en kontrollerad ökning och att det även ska ske föryngringar i länet. Att freda björnhonor och de eventuella ungar de klarar att föda upp i spridningszonen är avgörande för att nå målet i den regionala förvaltningsplanen.

Under 2017 kommer även en ny spillningsinventering av björn att ske, vilket kommer att ge ett bättre beslutsunderlag inför framtida beslut om licensjakt på björn. Senast en björnspillningsinventering genomfördes i Värmland var 2012. Resultatet blev DNA från fem olika björnhannar som alla också identifierats i Dalarna.

Uppskattningsvis finns det runt 3000 björnar i Sverige men spridningen över landet går långsamt på grund av björnens normala spridningsmönster. Antalet björnar i Värmlands län som helhet är uppskattad enligt inventering till 17 björnar. Värmland har däremot liknande förutsättningar för att hysa en större reproducerande björnstam som till exempel Dalarna har med sina cirka 390 björnar. Björnhonor förflyttar sig dock inte över stora områden på samma sätt som björnhannar.

Det är först när det finns fler björnhonor i länet som tätheten av björnar kan öka och därmed även bättre förutsättningar för eventuell licensjakt för att upprätthålla förvaltningsmålet med en reproducerande björnstam i länet.

/Maria Falkevik

Röjning under rovdjursavvisande stängsel samt bidrag till hundvästar

Även i år kommer Länsstyrelsen Värmland att erbjuda röjning till personer som har fått bidrag att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Platserna är begränsade så anmäl ditt intresse snarast om du är intresserad av att få ta del av projektet. Erbjudandet gäller i första hand dig som inte fick erbjudande om detta ifjol.

Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/kalender/2016/pages/intresseanm%c3%a4lan-f%c3%b6r-r%c3%b6jning-under-rovdjursavvisande-st%c3%a4ngsel.aspx/

Nu har även ansökningsblanketten för bidrag till inköp av skyddsväst för hund kommit upp på hemsidan. Nytt för i år är att man kan få upp till 50 % av inköpspriset (exkl moms) dock max 5000 kr. Det är endast inköp av väst som har antingen piggar eller elslingor och som Viltskadecenter anser har en skyddande effekt mot rovdjur som kan beviljas bidrag.

Mer information och ansökningsblankett finns här: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/djur-och-natur/rovdjur/skadeforebyggande-atgarder/pages/bidrag-till-skyddsv%c3%a4st-f%c3%b6r-hund.aspx/

/Kari Langöen

Lägesrapport maa vargangrepp i Gräsmark

Vi har fått många frågor med anledning av de senaste dagarnas vargangrepp i Gräsmark. I första hand måste vi prioritera att hjälpa djurägaren med akuta förebyggande åtgärder, och därför hinner vi inte alltid med att svara på alla frågor från alla som är intresserade med en gång. Det vi har ägnat tiden åt istället är att besiktiga de dödade fåren och hjälpa djurägaren efter angreppen, samt att bilda oss en uppfattning om risken för ytterligare angrepp och vilka förebyggande åtgärder som är möjliga. I detta fall djurägaren efter det första angreppet åtgärdat de problem som gjorde att det rovdjursavvisande stängsel hade alldeles för låg spänning. Det andra angreppet skedde alltså innanför ett rovdjursavvisande stängsel med full funktion. Enligt uppgift så sågs vargen vid det andra angreppet, och den verkade då ha svårigheter att ta sig ut. Igår kväll hjälpte Länsstyrelsen djurägaren att rigga kameror inuti hagen (där allmänheten inte har tillträde), och meddelade ett muntligt skyddsjaktstillstånd inom hagen. I övrigt gäller även 28 § jaktförordningen om skyddsjakt på eget initiativ, men skulle vargen forcera det rovdjursavvisande stängslet med ström på en andra gång så bedömer Länsstyrelsen att situationen dels uppfyller kriteriet för risk för allvarlig skada, samt att det inte finns någon annan lämplig lösning. Det starkt begränsade skyddsjaktsbeslutet beror på att angreppen har skett i ett revir (Skugghöjden) där det finns en genetiskt värdefull varg (F1 från Kynnareviret), och att vi behöver samla in ytterligare information för att bedöma förutsättningarna för skyddsjakt och andra lämpliga lösningar. Samtidigt vill vi ge djurägaren möjlighet att avliva vargen utan att först försöka skrämma den, OM den skulle gå innanför stängslet en gång till. de närmsta dygnen efter vargangrepp är sannolikheten stor att den skadegörande individen återkommer, och det är då som störst chans att lyckas med en skyddsjakt på just denna individ.

Vid de två angreppen har sammanlagt 17 får dödats eller avlivats pga sina skador.

Den som har upplysningar om vargspillning eller vargobservationer från Gräsmarksområdet, särskilt i närheten av platsen för angreppet får väldigt gärna rapportera dessa på http://www.skandobs.se.

/Maria Falkevik