DNA-analysen från licensjakten på varg är klar

Resultaten från DNA-analysen av de vargar som fälldes under licensjakten 2017 i Värmlands och Örebro län har kommit. I jaktområdet Loka var det den revirmarkerande tiken och hanen samt avkommor till detta par som fälldes. I jaktområdet Brattfors blev utfallet annorlunda.

Redan före jakten visade DNA-resultat att det fanns en ny revirmarkerande tik i Brattforsreviret, och nu visar det sig att även den revirmarkerande hanen var en ny individ för området. Detta par fälldes vid Horssjöns skjutfält i den nordvästra delen av jaktområdet.
Det går inte att veta vad som har hänt med det tidigare Brattforsparet, men det är tydligt att de har fått valpar 2016 och att de har haft problem med skabb i familjegruppen. En avkomma till det tidigare Brattforsparet fälldes i den sydöstra delen av jaktområdet, vilken avlivades med stöd av 40b § i jaktförordningen på grund av att den var kraftigt skabbangripen. Ännu en svårt skabbangripen varg har setts i detta område efter jakten.

Tre vargar fälldes alldeles intill gränsen för jaktområdet i den nordöstra delen. DNA-analysen visar att det var det revirmarkerande paret i Nordmarksreviret samt en avkomma till dessa. En vuxen hane som fälldes i södra delen av jaktområdet visade sig vara den revirmarkerande hanen från Kungsskogenreviret från föregående vinter. Denna individ hade en gammal skada i ett framben. Kungsskogenreviret gränsade föregående vinter till Brattforsreviret i söder.

Länsstyrelsen kommer nu att utvärdera resultatet från licensjakten, dels genom spårning i fält för att få en så klar bild som möjligt över hur reviren såg ut före jakten och vad som händer efter den. Hur vargstammen påverkas i stort av licensjakten 2017 kan utvärderas först efter nästa vinters inventering, då man kan se hur föryngringen blev våren 2017. Det kan även bli aktuellt med förändringar i hur beslut om licensjakt formuleras med avseende på jaktområde, för att i möjligaste mån undvika att vargar från intilliggande revir fälls.

Under samma period som licensjakten pågick så bedrevs även skyddsjakt på en varg inom Olsäterreviret, som ligger i direkt anslutning till jaktområdet Brattfors. Där fälldes den revirmarkerande tiken i Olsätersparet, samt en avkomma till dessa som avlivades på grund av ett mycket svårt skabbangrepp. Skabb hos vargar drabbar olika individer olika hårt. Det kan ofta läka ut helt, men vargar som påträffas med stora skabbangrepp under vintern och där man även ser beteendeförändringar klarar sig sällan och lider mycket svårt.

fallda-vargar-brattfors-loka-2017

Utfallet i tabellform:

falldavargar-tabell
*Varav 1 fälld med stöd 40b § Jaktförordningen på grund av skabb
**RM-hane från Kungsskogen, RM-tik och RM-hane från Nordmark
RM (revirmarkerande)

SVAs årsrapport från deras arbete med hantering av stora rovdjur

Rapporten beskriver SVA:s arbete med de döda rovdjuren som kommer in till dom under året 2016. Under 2016 hanterade SVA hela eller delar av 441 stora rovdjur.

Generellt kan man säga att rovdjuren är friska även om skabb framförallt på varg lokalt kan ha inverkan på populationen. Mest noterbart förvaltningsmässigt är få fall av § 28 med endast 3 fall (där djuren dött) under 2016. Det är givetvis variation mellan år men antalet fall över den senaste 5 års perioden har snarare minskat än ökat.

– Järv: 14 döda under 2016 mot 36st 2015, detta beror på minskat förvaltningsutrymme pga färre säkrade föryngringar.

– Björn: Antalet har minskat under de senaste åren, licensjakten låg i år på samma nivå som 2015 men antalet skyddsjakter halverades till 27 st 2016.

– Lodjur: Antalet har ökat under 2016 till 117st främst beroende på ett större förvaltningsutrymme i det norra förvaltningsområdet med genomförd licensjakt och flera skyddsjakter.

– Varg: Antalet var färre 2016 (47st) jämfört mot 2015 (76st). Minskningen hänger samman med ej genomförd licensjakt i vissa län jämfört mot 2015. Det var dock fler skyddsjakter i det norra förvaltningsområdet än året innan, men det ligger dock inom normalvariationen mellan år. Totalt fälldes 17 vargar i skyddsjakt 2016.

/Kari L, vilthandläggare

Kari Langöen
Vilt och artskyddshandläggare, Länsstyrelsen Värmland

SVA Rapport Stora rovdjur 2016.pdf

Hundar och rovdjur – hur reagerar hundar på rovdjursdoft?

Studiefrämjandet, SBK Värmland Dal och Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till en dagsutbildning om hundar och rovdjur.

Lördag den 18 februari – Säffle Brukshundsklubb

Söndag den 19 februari – Munkfors Brukshundsklubb

Målet med dagen är att du som hundägare ska känna en större trygghet när du är ute med din hund i rovdjursområden. Du får också kunskap om vad du som hundägare ska titta efter, vad du ska göra om du tror att du sett spår efter rovdjur och vilken information som länsstyrelsen vill ha.

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur hundar kan reagera när de stöter på spår av vilt som de kanske inte träffar på så ofta och hur du kan träna din hund i detta sammanhang. Vi kommer att ha med skinnbitar av olika rovdjur som hundarna får lukta på och sedan analyserar vi hur hundarna reagerade eller inte reagerade på doften.

Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på förtäring!

Anmälan Senast fredag 10 februari till hans.jonsson@studieframjandet.se begränsat antal platser, först till kvarn.

Info

Kicki Axelsson, 070-59 14 788

Hundar och rovdjur Munkfors.pdf

Hundar och rovdjur_sffle.pdf

Lägesrapport efter licensjakt

Vi följer upp licensjakten på varg löpande genom att sammanställa obduktionsrapporter och DNA-resultat i den takt de kommer in, samt genom spårningar i jaktområdet utifrån de rapporter som kommer in via skandobs. Nu är alla vargarna från licensjakten, samt skyddsjakten i Olsätersreviret och de två vargar som avlivats på grund av skabb, obducerade. En sammanfattning av det vi vet hittills finns i bifogad lägesrapport. Hittills har vi bara DNA-resultat från två vargar i Lokareviret, varav den ena är den revirmarkerande hannen.

/Maria Falkevik

Lgesrapport 2 efter licensjakten i Vrmland 2017.pdf

Lägesrapport licensjakt på varg 2017

Licensjakten är avlyst i Värmlands och Örebro län. Även skyddsjakten i Olsätersreviret är slutförd. Vi håller nu på att sammanställa och analysera resultaten så långt det nu är möjligt. Det är först efter att DNA-resultaten kommer som vi får facit på vilka individer som har fällts. Detta kan dröja, men vi kommer att prioritera prover från några vargar som vi bedömer kan ge värdefull information just nu. Det har kommit in uppgifter på att det finns ytterligare vargar i jaktområdena, och vi prioriterar naturligtvis spårning där om vi får sådana rapporter. En målsättning med licensjakten var att om möjligt ta bort hela familjegrupper, och att inga ungvargar skulle bli kvar. Det är dock inte alltid detta lyckas. Det finns inte heller något facit på hur många vargar det var i respektive familjegrupp före jakten, vilket gör att Länsstyrelsen måste göra en bedömning om de vargar som finns kvar hör till den familjegrupp som var föremål till jakten. Länsstyrelsen behöver även göra en bedömning av risken att andra vargar kan ha kommit in i jaktområdet. Ju snabbare vi får in rapporter desto snabbare kan vi göra denna bedömning. Det snabbaste sättet att rapportera in spår och spillning är via appen skandobs touch eller skandobs.se, då rapporten når fältpersonalen utan fördröjning.

Sammanfattningsvis så har sju vargar fällts i jaktområdet för Brattforsreviret, varav en var en svårt skabbangripen varg som inte avräknades från licensjaktstilldelningen.

Även i jaktområdet för Lokareviret har sju vargar fällts, varav den sjunde efter ett beslut om extra tilldelning. I detta fall fanns det sedan innan jaktstarten dokumenterade uppgifter på att det var minst sju vargar i familjegruppen i Loka.

Utöver detta så har skyddsjakt bedrivits i Olsäterreviret. En vuxen tik fälldes där, samt en svårt skabbangripen årsvalp som avlivades av djurskyddsskäl (enligt 40 b § jaktförordningen). Samtliga vargar ska nu skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt för obduktion.

Kartan nedan är hämtad från rovbase.se där alla döda rovdjur registreras. Systemet har krånglat lite under helgen, men besiktningsmännen arbetar med att komplettera med de uppgifter som saknas.

/Maria Falkevik, rovdjursansvarig Länsstyrelsen Värmland

Karta ver fllda vargar vid licensjakt 2017 (Brattfors och Loka) samt skyddsjakt (Olster).pdf

Varg skjuten på licensjakt

En varg har skjutits på licensjakt på varg i Värmland och Örebro län. Vargen sköts inom reviret/jaktområdet Loka. Det återstår nu 11 vargar på licensjakten i Värmlands och Örebro län.

Du kan följa vargjakten på SVA:s hemsida: www.sva.se

För att rapportera fälld eller påskjuten varg: 010-224 7605

Återstående tilldelning: 010-224 7160

Mediatelefon: 010-224 7601

En varg har även skjutits med stöd av jaktförordningen § 40 b, som innebär att djuret avlivas av djurskyddsskäl. Länsstyrelsens besiktningsman har varit på plats tillsammans med en polispatrull för att dokumentera händelsen. Vargen var hårt angripen av skabb och varken Länsstyrelsen eller Polisen har någon anledning att ifrågasätta beslutet om att avliva vargen. Även denna kommer att transporteras till SVA för obduktion. Detta är rutin när stora rovdjur avlivas, skjuts vid licens eller skyddsjakt eller påträffas döda i naturen.

Denna varg kommer inte att avräknas från licenstilldelningen i jaktområdet Brattfors, i enlighet med Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg 2017.

/ Kari Langöen, vilthandläggare

Licensjakt efter lodjur 2017

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter 2 lodjur i Värmland 2017

Det är första gången sedan 2013 som det finns förutsättningar för licensjakt på lodjur i Värmlands län då lodjursstammen nu ligger inom ramarna för länets förvaltningsmål på 10-20 föryngringar. Vintern 2015-16 fanns det 11 lodjursföryngringar i länet. Under inventeringssäsongen 2015/2016 fanns 273,5 familjegrupper av lodjur i hela Skandinavien (en delas med Finland). Detta är en ökning med 41 familjegrupper jämfört med 2014/2015. Av familjegrupperna återfanns 52 i Norge och 221,5 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper beräknas den svenska delen av populationen omfatta cirka 1314 djur. I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet*, där Värmland ingår, inventerades 85 familjegrupper, vilket motsvarar cirka 467 lodjur.

Att tillåta en selektiv och strikt kontrollerad licensjakt efter lodjur när förvaltningsmålet är uppnått bedömer Länsstyrelsen ligger i linje med länets beslutade förvaltningsplan. Ett uttag på två lodjur i länet kommer inte att påverka lodjursstammen i någon större utsträckning. Tilldelningen innebär en stor säkerhetsmarginal gentemot miniminivån för såväl länet som referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Den övergripande målsättningen för förvaltningen av rovdjur generellt är att lodjur, varg, björn och järv ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och att hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. I praktiken innebär det att alla förvaltningsåtgärder som vidtas, inklusive licensjakt, syftar till denna samexistens mellan människa och rovdjur. I ett rovdjurstätt län som Värmland måste lodjursförvaltningen ses som en del i en helhet där förvaltningen av alla de stora rovdjuren ingår.

Villkor för jakten

Den som har jakträtt efter lodjur i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakten inom det jaktområde där hen har jakträtt. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare. Alla jaktledare ska även vara anslutna till ​jägarregistret hos Naturvårdsverket.

Även om jaktområdet omfattar hela Värmlands län kan det förekomma områden, exempelvis vissa naturreservat, där jakt efter lodjur inte är tillåtet. Jaktledaren ska hålla sig informerad om vilka föreskrifter som gäller för jakt i eventuella naturreservat som berörs av området där man jagar.

I Länsstyrelsens beslut specificeras jaktledarens ansvarsområden gällande lodjursjakten. Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns i beslutet men kommer även publiceras på Länsstyrelsens webbplats i god tid före jaktperiodens start.

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/nyheter/2016/pages/licensjakt-lodjur-2017.aspx/

Beslut om licensjakt på lodjur 218-8559-2016.pdf

Inventeringsresultatet för lodjur är nu fastställt

Lodjursstammen fortsätter att öka i hela landet

I Värmland fanns det vintern 2015-16 totalt 11 länsegna familjegrupper (honor med ungar). Fyra familjegrupper delades med andra län eller Norge, vilket innebär att de räknas som 0,5. Totalt berördes länet alltså av 13 familjegrupper. Miniminivån för lodjur i Värmland är för närvarande 9 familjegrupper och vi har ett förvaltningsintervall på 10 – 20 familjegrupper.

Totalt dokumenterades 273,5 familjegrupper (honor med ungar) i Sverige och Norge. Av dessa fanns 221,5 familjegrupper i Sverige (en familjegrupp delas med Finland). Antalet familjegrupper har ökat i nästan alla län. Beräkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns runt 1 300 lodjur i Sverige och totalt cirka 1 600 i Sverige och Norge under vintern 2015/16. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjuret i Sverige är minst 870 individer.

Mellan förvaltningsområdena var fördelningen 112 familjegrupper i norra, 85 i mellersta och 24,5 i södra. Procentuellt har den största ökningen skett i mellersta och södra Sverige.

Flera faktorer påverkar ökningen
Den fortsatta ökningen i Sverige är sannolikt en kombination av olika faktorer, såsom en verklig ökning av stammen, ny inventeringsmetodik, varierande snö- och spårförhållanden samt mindre jakt de senaste åren. En bra hjälp i de snöfattiga, södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto.

Andelen lodjurshonor som får ungar kan variera en del mellan åren, vilket i sig påverkar inventeringsresultatet. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet, men variationen i föda, klimat och ålderssammansättningen bland honorna kan vara möjliga förklaringar.

Naturvårdsverket ser nu över möjligheterna att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna.

/Maria Falkevik

Länk till Naturvårdsverkets webbnyhet:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Lodjursstammen-fortsatter-att-oka/

Länk till inventeringsrapporten:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2409127/2016_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hundar och rovdjur – hur reagerar hundar på rovdjursspår?

Vi kommer i höst besöka flera brukshundsklubbar där vi i samarbete med Studiefrämjandet, SBK Värmland Dal bjuder in till en dagsutbildning om hundar och rovdjur.

Målet med dagen äratt du som hundägare ska känna en större trygghet när du är ute med din hund i rovdjursområden. Du får också kunskap om vad du som hundägare ska titta efter, vad du ska göra om du tror att du sett spår efter rovdjur och vilken information som länsstyrelsen gärna vill ha in.

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur hundar kan reagera när de stöter på spår av vilt som de kanske inte träffar på så ofta och hur du kan träna din hund i detta sammanhang.

Instruktör är Jessica Åberg, SWDI som i många år har jobbat med hundar och hundträning. Bland annat jobbar hon med utbildningen och utvecklingen av de statliga tjänstehundekipagen inom rovdjursförvaltningen i Sverige. Sen ett par år tillbaka deltar även Norges motsvarande ekipage i detta utbildningsprogram. Jessica har bl.a. med sig olika rovdjursdofter för att även praktiskt se hur olika hundar kan reagera och diskutera runt detta.

Senast måndag 5 september till hans.jonsson@studieframjandet.se begränsat antal platser, först till kvarn.

För mer info samt program över dagen, se bifogade pdf.

Hundar och rovdjur_kristinehamn.pdf

Hundar och rovdjur_kil.pdf